DZIEŃ 8/ DAY 8: CECI N’EST PAS NOTRE PEUR / ZAPOWIEDŹ

Dzień 8

Ceci n’est pas notre peur*

Strach jest mechanizmem obronnym. Kiedy otrzymujemy niepokojące sygnały, ciało migdałowe w naszym mózgu reguluje wydzielanie się hormonów stresu. W ten sposób organizm przygotowuje się do walki lub ucieczki. Cała uwaga skupia się na zagrożeniu; poboczne szczegóły nie są dostrzegane. Kiedy sytuacja zagrożenia okazuje się zbyt duża, człowiek ucieka na znany sobie grunt.

Od 2001 r. potrzeba przynależności do znanych struktur prowadzi do wzrostu ortodoksji wśród wierzących oraz strachu przed obcymi religiami.

* To nie jest nasz strach

English version:

Day 8

Ceci n’est pas notre peur*

Fear is a defence mechanism; when there are worrying signs, the amygdala regulates the secretion of stress hormones. In this way, the body prepares itself to fight or to flee. The focus shifts to the threat; superfluous details are no longer perceived. When the threatening situation appears too great, man will retreat to familiar ground.

Since 2001, the need for a familiar structure, leads to an increase in orthodox believers as well as fear of foreign religions.

* This is not our fear